តំណ

conact us

you can add this memeber of grouplerker and contac us

Advertisements

ប្លកខ្ញុំយ៉ាប់ម្លេះ

ហេតុអ្វីបានជាប្លកសិស្សច្បងគ្រប់គ្នា

មានគេសរសើរថាល្អនៅក្មេងសោះចេះ

បង្កើតប្លកចោះប្លកញ៉ុមមិចអត់មានអ្នកសរសើរ

ដូចប្លកគេញ៉ុមមានអាយុតិចហើយរៀនថ្នាក់ទៀប

តើ

សូមទោសបងប្អូនទាំអស់គ្នា

ឲខ្ញុំសូមទោសបងប្អូនដែលចូលចិត្ត

ទស្សនានៅប្លកខ្ញុំរាជវង្សរូបវិទ្យា

ដែលមិនដែរបានអាប់ឡូតរបស់ថ្មី

សំរាប់បងប្អូនពីព្រោះខ្ញុំរវល់ក្នុងកាសិស្ស

ជាចាំបាច់សូមបងប្អូនអភ័យទោស

ហើយនៅមកទស្សនាទៅប្លកតរទៅទៀតពីខ្ញុំម្ចាស់ប្លកម៉ូល្លីកា

វាចារសំរាប់ម្ចាស់ប្លុក

តាំពីប្លកយើងចូលមកនៅភូមិWordprees
មានបងប្ហូនមួយចំនួនតូចដែលចូលមកទស្សនាក្នុនាមញ៉ុមជាម្ចាស់សូមអរគុណ
តាំប្លកនោះមកទល់ពេលនោះមានបងប្ហូនចូលទស្សនាចំណួន៤៤៦នាក់គិតមកទល់ទី២១ខែរសីហា
២០១១វេលាម៉ោង១០​:៣៨នាទី

បងប្អូន

បងប្អូន​ពីរ​នាក់លក់ចៀម​មួយ​ហ្វូង។ ​ចៀម​មួយ​ក្បាលថ្លៃ​គិតជា​រៀល ស្មើ​នឹង​ចំនួន​ចៀម​ក្នុង​ហ្វូងពី​ដំបូងមុនបើក​​លក់​។ បន្ទាប់​ពីលក់​ចៀម​អស់​ហើយ​ ​ពួកគេ​ចែក​លុយគ្នា​​ដូចតទៅ។ ដំបូង​បងគេ​យក​១០​រៀល បន្ទាប់​មក​ទៀតប្អូន​យក១០​រៀល រួច​ហើយ​បង​យក​១០​រៀល​ទៀត ហើយ​ចែក​របៀប​នេះ​បន្ត​បន្ទាប់​មកទៀត។ ពេល​ចែកដៃ​ចុង​ក្រោយ​​បង្អស់ ដែល​ត្រូវ​វេន​ប្អូនទទួល​យក​ចំណែក លុយ​នៅសល់​មាន​តិច​ជាង១០​រៀល ហើយ​វា​ក៏​យក​លុយ​នៅ​សល់​នោះ​ទាំងអស់​ទៅ។ ដើម្បី​ឱ្យ​ចំណែក​មាន​ភាព​យុត្តិធម៌ បងប្រុស​ឱ្យ​កូន​កាំបិត​មួយ​ទៅ​ប្អូន។ តើ​កូន​កាំបិត​នោះ​ថ្លៃ​ប៉ុន្មាន?

ចម្លើយ

តាង   ជាចំនួនចៀមសរុប។ ដូច្នេះ​ចៀម​មួយ​ក្បាល​ថ្លៃ   រៀល។ ពេល​លក់​ចៀម​អស់​ពួក​គេ​ទទួល​បាន​លុយ   រៀល។ តាង  ដែល   ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ និង   ជា​ចំនួន​គត់​ ដែល   ។ ដូច្នេះ

គេចែកលុយម្ដង ១០រៀល ហើយដោយបងប្រុសទទួលបាន១០រៀលលើសប្អូនមួយដង នោះ​មាន​ន័យ​ថា   អាចចែកជា   បាន​ចំនួន​សេស​ដង ហើយ​នៅ​សល់​លុយខ្លះទៀតតិចជាង   រៀល។ យើងមាន  ចែកនឹង   បាន   ចំនួនគូដង។ ដូច្នេះ   ត្រូវតែចែកនឹង   បាន  ចំនួន​សេស​ដង។ ដោយ   នោះ​តម្លៃ​ដែល​អាច​មាន​នៃ   មាន   និង   (ចំពោះ  )។ ក្នុង​ចំណោម​តម្លៃ​ទាំងនេះ,   ចែកនឹង   បាន   ចំនួនសូន្យដង មិន​យក;   ចែក​នឹង   បាន   ចំនួន   ដង មិន​យក​ព្រោះ​គូ​ដង។ ដូច្នេះ មានតែ   ឬ   ប៉ុណ្ណោះ ដែល​ត្រូវ​យក​មក​ពិចារណា​បន្ត។ ក្នុង​ករណី​ទាំងពីរ សំណល់ក្រោយចែកនឹង   សល់សំណល់   ទាំង​ពីរ។ ដូច្នេះ​ប្អូន​ប្រុស​ទទួល​បាន​លុយ   រៀល ក្នុង​ពេល​ដែល​បង​ប្រុស​ទទួល​​បាន   រៀល។ ដូច្នេះ​មាន​ន័យ​ថា​បង​ប្រុស​បាន​លើសប្អូន   រៀល។ ដើម្បី​​ឱ្យ​ចំណែក​ស្មើ​គ្នា លើក​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ពួក​គេត្រូវបាន   រៀលម្នាក់។ ដូច្នេះ​មាន​ន័យ​ថា បង​ប្រុស​ត្រូវ​ឱ្យ​ទៅ​ប្អូន   រៀលវិញ។ ដូច្នេះ   រៀល​នោះ​ជា​តម្លៃ​កាំបិត​ដែល​បង​បាន​ឱ្យ​ទៅ​ប្អូន​នោះ ។

បងប្អូន​ពីរ​នាក់លក់ចៀម​មួយ​ហ្វូង។ ​ចៀម​មួយ​ក្បាលថ្លៃ​គិតជា​រៀល ស្មើ​នឹង​ចំនួន​ចៀម​ក្នុង​ហ្វូងពី​ដំបូងមុនបើក​​លក់​។ បន្ទាប់​ពីលក់​ចៀម​អស់​ហើយ​ ​ពួកគេ​ចែក​លុយគ្នា​​ដូចតទៅ។ ដំបូង​បងគេ​យក​១០​រៀល បន្ទាប់​មក​ទៀតប្អូន​យក១០​រៀល រួច​ហើយ​បង​យក​១០​រៀល​ទៀត ហើយ​ចែក​របៀប​នេះ​បន្ត​បន្ទាប់​មកទៀត។ ពេល​ចែកដៃ​ចុង​ក្រោយ​​បង្អស់ ដែល​ត្រូវ​វេន​ប្អូនទទួល​យក​ចំណែក លុយ​នៅសល់​មាន​តិច​ជាង១០​រៀល ហើយ​វា​ក៏​យក​លុយ​នៅ​សល់​នោះ​ទាំងអស់​ទៅ។ ដើម្បី​ឱ្យ​ចំណែក​មាន​ភាព​យុត្តិធម៌ បងប្រុស​ឱ្យ​កូន​កាំបិត​មួយ​ទៅ​ប្អូន។ តើ​កូន​កាំបិត​នោះ​ថ្លៃ​ប៉ុន្មាន?

ចម្លើយ

តាង   ជាចំនួនចៀមសរុប។ ដូច្នេះ​ចៀម​មួយ​ក្បាល​ថ្លៃ   រៀល។ ពេល​លក់​ចៀម​អស់​ពួក​គេ​ទទួល​បាន​លុយ   រៀល។ តាង  ដែល   ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ និង   ជា​ចំនួន​គត់​ ដែល   ។ ដូច្នេះ

គេចែកលុយម្ដង ១០រៀល ហើយដោយបងប្រុសទទួលបាន១០រៀលលើសប្អូនមួយដង នោះ​មាន​ន័យ​ថា   អាចចែកជា   បាន​ចំនួន​សេស​ដង ហើយ​នៅ​សល់​លុយខ្លះទៀតតិចជាង   រៀល។ យើងមាន  ចែកនឹង   បាន   ចំនួនគូដង។ ដូច្នេះ   ត្រូវតែចែកនឹង   បាន  ចំនួន​សេស​ដង។ ដោយ   នោះ​តម្លៃ​ដែល​អាច​មាន​នៃ   មាន   និង   (ចំពោះ  )។ ក្នុង​ចំណោម​តម្លៃ​ទាំងនេះ,   ចែកនឹង   បាន   ចំនួនសូន្យដង មិន​យក;   ចែក​នឹង   បាន   ចំនួន   ដង មិន​យក​ព្រោះ​គូ​ដង។ ដូច្នេះ មានតែ   ឬ   ប៉ុណ្ណោះ ដែល​ត្រូវ​យក​មក​ពិចារណា​បន្ត។ ក្នុង​ករណី​ទាំងពីរ សំណល់ក្រោយចែកនឹង   សល់សំណល់   ទាំង​ពីរ។ ដូច្នេះ​ប្អូន​ប្រុស​ទទួល​បាន​លុយ   រៀល ក្នុង​ពេល​ដែល​បង​ប្រុស​ទទួល​​បាន   រៀល។ ដូច្នេះ​មាន​ន័យ​ថា​បង​ប្រុស​បាន​លើសប្អូន   រៀល។ ដើម្បី​​ឱ្យ​ចំណែក​ស្មើ​គ្នា លើក​ចុង​ក្រោយ​នេះ​ពួក​គេត្រូវបាន   រៀលម្នាក់។ ដូច្នេះ​មាន​ន័យ​ថា បង​ប្រុស​ត្រូវ​ឱ្យ​ទៅ​ប្អូន   រៀលវិញ។ ដូច្នេះ   រៀល​នោះ​ជា​តម្លៃ​កាំបិត​ដែល​បង​បាន​ឱ្យ​ទៅ​ប្អូន​នោះ ។